A SAGE Journal

Editorial Board

Zhiji Liu

Posted:2020-02-18    Page Views:

Professor,Dept of Chinese, East China Normal University
Deputy director of the Center for the Study and Application of Chinese Characters, ECNU
Research filed
ChinesePaleography, Ancient Character Database Research

Publications
Monographs:
Jiaguwen Jinyi Leijian [甲骨文今译类检(Retrieval of the Interpretation of Bone and Tortoise Shell Inscription)] (Co. Authored), Guangxi Education Publishing House, 2005.
Hanzi – Zhongguo Wenhua de Yuansu [汉字——中国文化的元素(Chinese Character – Element of Chinese Culture)], East China Normal University Press, 2007.
Zhongguo Yitizi Daxi – Zhuanshu Bian [中国异体字大系——篆书编(Chinese Variant Character Dictionary: Volume of Seal Inscription)] (Editors-in-Chief), Shanghai Calligraphy and Painting Press, 2007.
Wenzi Zhongguo [《文字中国》丛书(The “Chinese Characters” Series)] (Editors-in-Chief), Elephant Press, 2007.
Hanzi Yishu [汉字艺术(The Art of Chinese Characters)] (Co. Authored), Elephant Press, 2007.
Zimai: Liaoqi Hanzi de Miansha [字脉:撩起汉字的面纱(The development of Character: Unveil Chinese Characters)] (Editors-in-Chief), Shanghai Jinxiu Wenzhang Publishing House, 2009.
Gu Wenzi Kaoshi Tiyao Zonglan [古文字考释提要总览(Overview on the summary of Ancient Character Inscription)] Vol. 1-4 (Editors-in-Chief), Shanghai People’s Publishing House, 2008-2018.
Hanzi de Fengjing [汉字的风景(A Sight of Chinese Character)] (Co. Authored), Shanghai Jinxiu Wenzhang Publishing House , 2011.
Zhongguo Chutu Jianbo Wenxian Yinde Zonglu: Guodian Chujian Juan [中国出土简帛文献引得综录·郭店楚简卷(Index of Unearthed Chinese Bamboo and Silk Documents: Guodian Bamboo Slips of Chu)] (Editors-in-Chief), Shanghai People’s Publishing House, 2012.
Zhongguo Wenzi Fazhanshi: Shangzhou Wenzi Juan [中国文字发展史·商周文字卷(The Development History of Chinese Character: Characters of Shang and Zhou Dynasties)], East China Normal University Press, 2015.
Zhongguo Chutu Jianbo Wenxian Yinde Zonglu: Baoshan Chujian Juan [中国出土简帛文献引得综录·包山楚简卷(Index of Unearthed Chinese Bamboo and Silk Documents: Baoshan Bamboo Slips of Chu)], Shanghai People’s Publishing House, 2015.
Zhongguo Hanzi Wenwu Daxi [中国汉字文物大系(Collection of Chinese Character Relics)] Vol. 1-15 (Editors-in-Chief), Elephant Press, 2013.
Shujuku Guwenzi Yanjiu Lungao [数据库古文字研究论稿(Manuscript on Ancient Character Database Research)],Shanghai Ancient Book Press, 2019.

Articles
Hanzi Yiti Liubian Shuo [汉字异体流变说(Theory of the Evolution of Chinese Character Variants)], (Co. Authored), Hanzi Wenhua [汉字文化(Culture of Chinese Character)], 1989(4)
Yingdang Zhuzhong Yitizi de Lishi Texing [应当注重异体字的历时特性(The Variants’ Characteristics of Different Periods Should be Noticed)], Yitizi Yanjiu [异体字研究(Variant Character Study)], The Commercial Press, 2004(9)
Guwenzi zai Guoji Biaozhun Zifuji zhong de Bianma yu Guwenzi Tongyong Shuzihua Pingtai Jianshe [古文字在国际标准字符集中的编码与古文字通用数字化平台建设(The Code for Ancient Chinese Characters in UNICODE and the Construction of the General Digital Platform for Ancient Chinese Characters)], Hangzhou Shifan Xueyuan Xuebao (Shehui Kexue Ban) [杭州师范学院学报(社会科学版) (Journal of Hangzhou Normal University (Social Sciences))], 2007(12)
Shuo Chujian Wenzi zhong de * ji Qi Xiangguanzi [说楚简文字中的*及其相关字(On the Character * and Some Related Characters in the Slips of Chu)], Zhongguo Wenzi Yanjiu [中国文字研究(Chinese Character Study)] Issue 10, Elephant Press, 2008(6)
Zhanguo Chutu Wenxian Zipin de Chubu Yanjiu [战国出土文献字频的初步研究(Preliminary Study on the Character Frequency of the Unearthed Documents of the Warring States Period)], Zhongguo Wenzi Yanjiu [中国文字研究(Chinese Character Study)] Issue 11, Elephant Press, 2008(12)
Jianshuo Guwenzi Yitizi de Fazhan Yanbian [简说古文字异体字的发展演变(On the Development of Ancient Chinese Character Variants)], Zhongguo Wenzi Yanjiu [中国文字研究(Chinese Character Study)] Issue 12, Elephant Press, 2009(6)
Chu Jianbo Wenzi Neibu Chayi Chubu Yanjiu [楚简帛文字内部差异初步研究(Preliminary Study on the interior differences of the Bamboo Slip and Silk Scripts of Chu)], Di Ershi Jie Zhongguo Wenzixue Guoji Xueshu Yantaohui Lunwenji [第二十届中国文字学国际学术研讨会论文集(Proceedings of the 20th International Symposium of Chinese Philology)], 2009(5)
Xizhou Chunqiu Jinwen Zipin Yanjiu [西周春秋金文字频研究(Study on the Character Frequency of the West Zhou Dynasty and the Spring and Autumn Period)], Yuyan Kexue [语言科学(Language Science)], 2010(1)
Zipin Shijiao de Jiaguwen Goujian Dingliang Yanjiu [字频视角的甲骨文构件定量研究(Quantitative Research on the Components of Bone and Tortoise Shell Inscriptions from the Angle of Character Frequency)], Hanzi Yanjiu [汉字研究((Korean) Chinese Character Study)], 2010(6)
Jiaguwen Zibiao Tunnan, Huadong Zixing Buyi [甲骨文字表《屯南》《花东》字形补遗(Addendum to the Two Character Tables of Bone and Tortoise Shell Inscription Tunnan and Huadong)], Zhongguo Wenzi Yanjiu [中国文字研究(Chinese Character Study)] Issue 13, Elephant Press, 2010(10) 
An introduction to database grammatology,Journal of Chinese Writing Systems,2017(1).Previous:Lars Laamann Next:Nguyen Quang Hong
Links :
华东师大文字中心 百度

编辑部地址: 上海 中山北路3663号 华东师范大学 理科大楼 A1607室 (邮政编码:200062)

                                 版权所有  《中国文字》季刊