A SAGE Journal

Editorial Board

Zhenwu Wu

Posted:2020-02-18    Page Views:

Professor, Vice President and Dean of the Graduate School of Jilin University

Monographs
1. Guxi Wenbian Jiaoding [《古玺文编》校订 (Revision of The Collection of Ancient Seals)], PhD Thesis of Jilin University, 1984
2. Jilin Daxue Cang Gu Xiyin Xuan [吉林大学藏古玺印选 (Selection of the Ancient Seals Collected by Jilin University)], Edited and Annotated by Wu Zhen-Wu [吴振武] and Lin Yun [林澐], Cultural Relics Press, 1987
3. Yinxu Jiagu Keci Moshi Zongji [殷墟甲骨刻辞摹释总集 (Sylloge of the Facsimiles and Interpretation of the Bone and Tortoise Shell Inscription of Yin Ruins)] (Editor), Zhonghua Book Company, 1988
4. Yinxu Jiagu Keci Leizuan [殷墟甲骨刻辞类纂 (Compilation of the Bone and Tortoise Shell Inscriptions of Yin Ruins)] (Editor), Zhonghua Book Company, 1989.
5. Jiagu Wenzi Gulin [甲骨文字诂林 (Interpretation of Bone and Tortoise Shell Inscription)] (Editor), Zhonghua Book Company, 1996.
6. Zhenqinzhai Cang Yin (Zhanguo Pian) [珍秦斋藏印【战国篇】(Seals Collected in Zhenqin Study (the Warring States Period))] (Interpretation part), Macao: Macao Foundation, 2001

Essays
1. Cao Jin-Yan [曹锦炎], Wu Zhen-Wu [吴振武] (1980) Guanyu “Yuan Jin Liang Kao爰釿两考” Yi Wen de Shangque [关于“爰釿两考”一文的商榷 (Discussion about “Yuan Jin Liang Kao爰釿两考)], Shehui Kexue Zhanxian [社会科学战线 (Social Sciences Front)], 4: 24-25.
2. Cao Jin-Yan [曹锦炎], Wu Zhen-Wu [吴振武] (1981) Shi * [释* (Explanation on *)], Jilin Daxue Shehui Kexue Xuebao [吉林大学社会科学学报 (Journal of Jilin University (Social Sciences))], 2: 215-217.
3. Guwenzi zhong Xingshengzi Leibie de Yanjiu [古文字中形声字类别的研究——论“注音形声字” (Study on the Categories of logogram with phonetic complement], Yanjiusheng Lunwen Jikan (Jilin Daxue Shehui Kexue Ban) [研究生论文集刊(吉林大学社会科学版)(Collected Papers of Postgraduate Students of Jilin University (Social Sciences))], 1982(1).
4. Shi Pingshan Zhanguo Zhongshanwang Mu Qiwu Mingwen zhong de * he Siku私库 [释平山战国中山王墓器物铭文中的“*”和“私库” (Eplanation on the Two Words * and Siku私库 from the Inscription on the Bronze Ware of the Tomb of Lord of Zhongshan of the Warring States Period)], Shixue Jikan [史学集刊 (Collected History Papers)], 1982(3): 68-69.
5. Hubei Suixian Liujiaya, Shangdian Dongzhou Qingtongqi Mingwen Bushi [湖北随县刘家崖、尚店东周青铜器铭文补释 (Supplementary Explanations on the Inscriptions of the Bronze Wares Unearthed in Liujiaya and Shangdian in Sui County, Hubei Province)], Kaogu [考古 (Archaeology)], 1982(6): 663.
6. Zhanguo Huobi Mingwen zhong de Dao刀 [战国货币铭文中的“刀” (On the Character Dao刀 in the Coin Inscriptions of the Warring States Period)], Gu Wenzi Yanjiu [古文字研究], Zhonghua Book Company, 1983(10): 305-326.
7. Guxi Huibian Shiwen Dingbu ji Fenlei Xiuding [《古玺汇编》释文订补及分类修订 (Interpretation Correction and Supplement and Classification Revision for The Compilation of Ancient Seals)], Guwenzixue Lunji (Chubian) [古文字学论集(初编)(Collected Paleography Papers (First Edition))], Hongkong: Institute of Chinese Studies of the Chinese University of Hongkong, T. T. Ng Chinese Language Research Centre, 1983: 485-535.
8. Du Houma Mengshu Wenzi Zhaji [读侯马盟书文字札记 (Notes on Houma Alliance Treaty)], Hongkong: Zhongguo Yuwen Yanjiu [中国语文研究 (Chinese Language Study)], 1984(6)


Previous:Wolfgang Kubin Next:Yuanlu Wang
Links :
华东师大文字中心 百度

编辑部地址: 上海 中山北路3663号 华东师范大学 理科大楼 A1607室 (邮政编码:200062)

                                 版权所有  《中国文字》季刊